news_02

@ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ทำ PM ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะเภสัชศาสตร์

เรียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เนื่องจากกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะเภสัชศาสตร์
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 13.00-16.00 น.
ซึึ่งส่งผลกระทบให้คณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด ยกเว้นร้านขายยาเภสัชฯ
ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ในวันและเวลาดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์