การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation)

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำให้เครืองผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยฯ เช่นเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องที่บ้านผ่าน ADSL หรือเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆในขณะที่ท่านได้เดินทาง
ไปทำภารกิจใดๆ
2. การเชื่อมต่อ VPN ข้างต้นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ
1. แบบ SSL VPN
2. แบบ L2TP/IPSec VPN

แต่สนับสนุนให้ใช้งาน SSL VPN มากกว่า L2TP/IPSec เนื่องจาก SSL VPN เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า และมีปัญหาในการใช้งานน้อยกว่า L2TP/IPSec VPN

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน VPN ได้
1.นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)
2.บุคลากรที่ยังทำงานอยู่ (ยังไม่เกษียณ หรือไม่ออกจากงาน)
3.บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี

 

*** ขอเชิญชวนทดสอบใช้งาน การ Search E-Journals ด้วยระบบใหม่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม และไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ที่ https://ejournal.psu.ac.th ***


เงื่อนไข และข้อจำกัดในการค้นฐานข้อมูลผ่านทาง VPN
- ฐานข้อมูล UpToDate http://www.uptodate.com/contents/search ไม่อนุญาตให้ใช้งานได้จาก VPN แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ. 
- ฐานข้อมูล Clinical Key http://www.clinicalkey.com ใช้งานจาก https://ejournal.psu.ac.th ไม่ได้ แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ. ด้วย email @psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th และเลือก Remote Access Feature 
- ไม่อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรม vmware ที่ติดต่อไปยังเครื่องในคณะแพทย์ ผ่านทาง VPN แต่อนุญาตให้ใช้จากภายในคณะแพทย์เท่านั้น
- ในกรณีมีปัญหาการเข้าใช้งานฐานข้อมูล lib.med.psu.ac.th ให้สอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ ภายนอก 0-7445-1179 ภายใน 1179