บริการเครือข่ายไร้สาย (PSU WiFi)

เลื่อนไปด้านล่างเพื่อดูโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ WiFi (Page down for WiFi inspection tools)

ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่า PSU WiFi แบบ (802.1x) ภาษาไทย และอังกฤษ