บริการเครือข่ายไร้สาย (PSU WiFi)

ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่า PSU WiFi แบบ (802.1x) ภาษาไทย และอังกฤษ